Överlåtelsebesiktning

Om du ska sälja eller köpa hus kan en överlåtelsebesiktning eller ofta kallad husbesiktning vara viktig för att se ”hur huset mår” samt ligga till grund för den undersökningsplikt du som köpare har. Därför är det av stor vikt att ha en besiktningsman som utför detta fackmässigt.

DP Byggkonsult är av SBR godkänd besiktningsman och utför överlåtelsebesiktningar i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Båstad och övriga Nordvästra Skåne. Vi är konsultansvarsförsäkrade för överlåtelsebesiktningar.

En överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning av huset och utförs okulärt, dvs alla tillgängliga ytor som är synliga och går att undersöka. Eventuella fel eller brister noteras i utlåtandet. Om det finns risk för andra fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisas dessa som en riskanalys i besiktningsutlåtandet. De byggtekniska handlingar som tillhandahålls samt information från säljaren ligger till grund för besiktningen. Vid en överlåtelsebesiktning undersöks alla invändiga ytor inklusive vind, källare eller krypgrund. Utvändigt undersöks fasader, tak och markytor intill huset.


Prislista

Överlåtelsebesiktning standard

Okulär byggteknisk besiktning med riskanalys av brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen samt föreslagen fortsatt teknisk utredning

Överlåtelsebesiktning med fuktmätning

Överlåtelsebesiktning standard samt Fuktmätning i riskkonstruktioner


Hur husbesiktningen går till:

Efter att tid för husbesiktningen är bokad skickas avtal och checklista ut till er. Ni får då god tid på er att läsa igenom avtal för att se vilka villkor det är som gäller för besiktningen. Vid besiktningens start börjar vi med att gå igenom byggtekniska handlingar, dokumentation angående eventuella renoveringar samt muntlig information om huset. Därefter genomför vi den fysiska besiktningen. Ny tid för genomgång av utlåtandet bokas in och inom några dagar efter besiktningen skickas ett utlåtande ut till er. Utlåtandet går vi igenom på plats och tittar på eventuella noteringar / brister.

Detta ingår inte i en överlåtelsebesiktning:

  • Besiktning av installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökkanaler eller eldstäder
  • Att lämna åtgärdsförslag och kostnadskalkyler
  • Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden
  • Annan typ av undersökningar/mätningar såsom provtryckning, fuktmätning, radonmätning, energideklaration.

Tilläggstjänst: fuktmätning i riskkonstruktioner

Utöver den okulära husbesiktningen som vi kallar för ”standard” finns det möjlighet att lägga till fuktmätningar i riskkonstruktioner. Här går vi igenom de riskkonstruktioner som finns och gör stickprovsmätningar i de byggnadsdelar som är berörda. Dessa fuktmätningar exempelvis ske i syllar, krypgrund eller på vinden. Vi använder alltid instrument som är kalibrerade och redovisar resultatet som en bilaga i besiktningsutlåtandet.