Överlåtelsebesiktning

Om du ska sälja eller köpa hus kan en överlåtelsebesiktning eller ofta kallad husbesiktning vara viktig för att se ”hur huset mår” samt ligga till grund för den undersökningsplikt du som köpare har. Därför är det av stor vikt att ha en besiktningsman som utför detta fackmässigt.

DP Byggkonsult är av SBR godkänd besiktningsman och utför överlåtelsebesiktningar i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Båstad och övriga Nordvästra Skåne. Vi är konsultansvarsförsäkrade för överlåtelsebesiktningar.

En överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning av huset och utförs okulärt, dvs alla tillgängliga ytor som är synliga och går att undersöka. Eventuella fel eller brister noteras i utlåtandet. Om det finns risk för andra fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisas dessa som en riskanalys i besiktningsutlåtandet. De byggtekniska handlingar som tillhandahålls samt information från säljaren ligger till grund för besiktningen. Vid en överlåtelsebesiktning undersöks alla invändiga ytor inklusive vind, källare eller krypgrund. Utvändigt undersöks fasader, tak och markytor intill huset.


Prislista

Överlåtelsebesiktning standard
(Gäller villor upp till 250 kvm inkl källare & intilliggande sidobyggnad. Större villor starar på+1000 kr enl offert)

  • Okulär byggteknisk besiktning av huvudbyggnad enl SBR-modellen
  • Riskanalys med förklaring på de områden där risk för skador kan föreligga.
  • Föreslagen fortsatt teknisk utredning avseende förhållanden som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen.
  • Utlåtande inom 24h

Överlåtelsebesiktning med fuktmätning

Överlåtelsebesiktning standard samt Fuktmätning i riskkonstruktioner


Hur husbesiktningen går till:

Efter att tid för husbesiktningen är bokad skickas avtal och checklista ut till er. Ni får då god tid på er att läsa igenom avtal för att se vilka villkor det är som gäller för besiktningen. Vid besiktningens start börjar vi med att gå igenom byggtekniska handlingar, dokumentation angående eventuella renoveringar samt muntlig information om huset. Därefter genomför vi den fysiska besiktningen. Ni får gärna vara med under hela besiktningen för att fysiskt kunna se eventuella fel/brister. Efter att besiktningen utförts går vi igenom de fel, brister eller avvikelser som noterats. Ni får möjlighet att ställa eventuella frågor och få en mer utförlig förklaring ifall detta behövs.

Vid en husbesiktning går vi igenom hela huset noggrant, både invändigt och utvändigt. Vi lokaliserar eventuella brister och dokumenterar dessa. Fasader, tak, våtrum och kök är några av husets delar som ingår i husbesiktningen. Även så kallade riskkonstruktioner noteras och förklaras i utlåtandet.

Detta ingår inte i en överlåtelsebesiktning:

  • Besiktning av installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökkanaler eller eldstäder
  • Att lämna åtgärdsförslag och kostnadskalkyler
  • Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden
  • Annan typ av undersökningar/mätningar såsom provtryckning, fuktmätning, radonmätning, energideklaration.

Tilläggstjänst: fuktmätning i riskkonstruktioner

Utöver den okulära husbesiktningen som vi kallar för ”standard” finns det möjlighet att lägga till fuktmätningar i riskkonstruktioner. Här går vi igenom de riskkonstruktioner som finns och gör stickprovsmätningar i de byggnadsdelar som är berörda. Dessa fuktmätningar exempelvis ske i syllar, krypgrund eller på vinden. Vi använder alltid instrument som är kalibrerade och redovisar resultatet som en bilaga i besiktningsutlåtandet.

Statusbesiktning av hus

Statusbesiktning omfattas av en okulär besiktning för att se hur huset mår och i vilket skick det är. Vi går igenom hela huset och noterar de fel och brister som påträffas. I utlåtandet lämnar vi åtgärdsförslag och rekommendationer på det som behöver åtgärdas. Statusbesiktning skiljer sig från en vanlig husbesiktning (överlåtelsebesiktning) på så sätt att den inte utförs vid försäljning/köp. Det går även att lägga till fuktmätningar i riskkonstruktioner vid en statusbesiktning.

Bokning din husbesiktning/överlåtelsebesiktning i Skåne

Bokning av husbesiktning görs via mail till oss. Skicka din förfrågan så återkommer vi oftast samma dag. Skriv gärna önskemål angående vilken tid som önskas så försöker vi lösa det.